Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Trisha.Yoga en bijbehorende websites. De algemene voorwaarden zijn ter inzage beschikbaar op www.hetpadvanbewustzijn.nl.

Deel 1: Algemene bepalingen

Artikel 1 – Definities

Trisha.Yoga

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68941870, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden.

Bij Trisha.Yoga horen de volgende websites:

  • https://www.trishayoga.nl/
  • https://www.hetpadvanbewustzijn.nl/
  • https://academie.hetpadvanbewustzijn.nl/


Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden, zoals in dit document staan beschreven.

Dienst

Alle huidige en toekomstige (digitale) diensten die Trisha.Yoga aanbiedt, waaronder maar niet beperkt tot de website, archieven, producten, online cursussen, publicaties, workshops, retreats, trainingen en evenementen en alle abonnementen. De in deze voorwaarden bedoelde diensten, zijn diensten die alleen toegankelijk zijn met een account of waarvoor op een andere wijze een overeenkomst gesloten moet zijn met Trisha.Yoga.

Gebruiker

Een natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruikmaakt van de diensten van Trisha.Yoga, waaronder maar niet uitsluitend de website, archieven, producten, online cursussen, publicaties, workshops, retreats, trainingen, evenementen en alle abonnementen die Trisha.Yoga aanbiedt.

Overeenkomst

De overeengekomen afspraak inclusief bijbehorende bedragen en voorwaarden.

Website

De website trishayoga.nl en alle gerelateerde subdomeinen en urls beheerd door Trisha.Yoga.

Artikel 2: Toepasselijkheid

1.2.1 Op alle aanbiedingen en op elk gebruik van de producten en diensten van Trisha.Yoga zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, voor zover daarvan niet is afgeweken overeenkomstig artikel 2.6.

1.2.2 In aanvulling op Deel 1 van de Algemene Voorwaarden zijn al naar gelang de aard van de overeenkomst, tevens Deel 2 of Deel 3 van toepassing. In geval van tegenstrijdigheid tussen de verschillende delen prevaleert het bijzondere deel boven het algemene deel. In geval van strijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden en een individuele overeenkomst, prevaleert de individuele overeenkomst.

1.2.3 De Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar gesteld op de Website, alwaar de gebruiker de Algemene Voorwaarden kan downloaden. Op verzoek zal Trisha.Yoga een PDF van de Algemene Voorwaarden kosteloos toezenden per mail. 

1.2.4 Voor de diensten van Trisha.Yoga, waarvoor een overeenkomst of account nodig is, te gebruiken, verklaart de gebruiker zich bekend en akkoord met de Algemene Voorwaarden.

1.2.5 Trisha.Yoga is gerechtigd de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Trisha.Yoga zal een voorgenomen wijziging plaatsen op de website. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn vanaf de datum van inwerkingtreding van toepassing op alle bestaande en toekomstige overeenkomsten. Indien gebruiker niet akkoord is met de wijzigingen, kan gebruiker de overeenkomst met Trisha.Yoga beëindigen, althans het account opheffen indien er verder geen sprake is van een overeenkomst, voor de ingangsdatum van de gewijzigde Algemene Voorwaarden.

1.2.6 In de gevallen waarin de betreffende overeenkomst en de Algemene Voorwaarden niet voorzien, zal Trisha.Yoga een regeling treffen naar redelijkheid.

1.2.7 De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of onverbindendheid van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan.

Artikel 3 – Aansprakelijkheid 

1.3.1 Taal-, spel-, of vergelijkbare fouten kunnen Trisha.Yoga niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Trisha.Yoga in het leven roepen.

1.3.2 Trisha.Yoga is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, in verband met het gebruik van de website of links naar websites van derden op haar website of het gebruik van andere technische faciliteiten.

1.3.3 De informatie op de website en binnen de overige diensten van Trisha.Yoga is op zorgvuldige wijze en naar beste kunnen door Trisha.Yoga samengesteld. Trisha.Yoga is evenwel op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve informatie op de website of binnen de geleverde diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.

1.3.4 Trisha.Yoga is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, geleden verlies of gederfde winst of gevolgschade, van welke aard dan ook, als gevolg van het gebruik van de Website of de op de Website beschikbaar gestelde informatie, althans schade als gevolg van het handelen op basis van die informatie. 

1.3.5 Trisha.Yoga kan nooit aansprakelijk gesteld worden of verantwoordelijk gehouden worden voor lichamelijk letsel of andere nadelige gevolgen voor de gebruiker die voortvloeien uit het bekijken en beluisteren video’s, blogs, deelname aan online /offline cursussen, lessen workshops, retreats of andere diensten van Trisha.Yoga. De deelnemer blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigen veiligheid, gezondheid en fysieke en mentale welzijn.

1.3.6 De aansprakelijkheid van Trisha.Yoga overstijgt nimmer het overeengekomen bedrag of factuurbedrag, althans de som waarvoor Trisha.Yoga verzekerd is.

Artikel 4 – Intellectueel eigendom

1.4.1 Op alle inhoud en opmaak (waaronder mede, maar niet limitatief, begrepen: teksten, foto’s, logo’s, tekeningen, andere afbeeldingen, geluidsfragmenten, video’s, databestanden, met inbegrip van de lay-out, en kenmerkende kleurencombinaties, domeinnamen) van de website en de overige diensten van Trisha.Yoga rusten rechten van intellectuele eigendom. Gebruik is enkel toegestaan met toestemming van Trisha.Yoga.

1.4.2 Het is zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Trisha.Yoga en/of de rechthebbende, niet toegestaan om (eventueel: delen van) de website of overige diensten openbaar te maken, te verveelvoudigen of anderszins te exploiteren in zowel Nederlands geschrift als vertaald of enige andere vorm, tenzij anders overeengekomen.

1.4.3 Indien de gebruiker de intellectuele eigendomsrechten van Trisha.Yoga schendt, is de gebruiker aansprakelijk voor alle schade die Trisha.Yoga daardoor of in verband daarmee lijdt. Trisha.Yoga behoudt zich het recht voor om sancties op te leggen.

Artikel 5 – Privacy

1.5.1 Trisha.Yoga zal persoonsgegevens als bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens op vertrouwelijke wijze behandelen conform het op de website gepubliceerde privacy beleid.

Artikel 6 – Toepasselijk recht

1.6.1 Op elke overeenkomst en op elke levering van Diensten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

1.6.2 Indien de gebruiker klachten heeft, zal hij deze eerst voor moeten leggen aan Trisha.Yoga, opdat partijen gezamenlijk tot een passende oplossing kunnen komen. 

Deel 2: Aanvullende bepalingen online diensten

2.1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie Trisha.Yoga een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus sluit.

2.1.2Cursist: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachtgever aan de cursus deelneemt.

2.1.3Online training : E-learning, seminar, webinar, online training, online cursus, online workshop, met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.

2.2 Inschrijving en bevestiging

2.2.1 Opdrachtgever kan zichzelf of een cursist naar keuze via de website van Trisha.Yoga aanmelden voor deelname aan een training. Door inschrijving voor een training aanvaardt de Opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden zonder voorbehoud.
2.2.2 Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Trisha.Yoga komen slechts tot stand indien de aanmelding door Trisha.Yoga aan Opdrachtgever schriftelijk of digitaal wordt bevestigd.
2.2.3 Trisha.Yoga heeft het recht een inschrijving zonder opgave van redenen te weigeren.
2.2.4 Cursist ontvangt een inlogcode waarmee toegang wordt verstrekt tot een persoonlijke omgeving waarbinnen de videotraining(en) onbeperkt kunnen worden. Deze omgeving is strikt persoonlijk en mag niet zonder toestemming met derden gedeeld worden. Mocht Trisha.Yoga opmerken dat dit toch gebeurt, dan wordt aangifte gedaan van schending auteursrecht welke kan leiden tot een geldboete voor opdrachtgever

2.3 Prijsstelling

2.3.1 Inschrijving vindt plaats door middel van invulling van het formulier via de website van Trisha.Yoga. De prijzen gelden zoals deze ten tijde van de aanmelding op internet zijn vermeld.
2.3.2 In de cursusprijzen zijn de kosten voor het cursusmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.
2.3.3 Bij aanmelding voor een cursus middels het aanmeldingsformulier op basis van een mailing gelden de prijzen als vermeld in die mailing.
2.3.4 Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.
2.3.5 Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het BTW-regime en/of de hoogte van de geldende BTW-tarieven.
2.3.6 Prijzen zijn incl BTW vermeld

2.4 Annulering / wijziging / betaling 

2.4.1 Direct na inschrijving via de website volgt betaling. Na betaling ontvangt opdrachtgever persoonlijke inlogcodes en kan in een persoonlijke omgeving de videotraining gevolgd worden.
2.4.2 Mochten er technische problemen zijn met het inloggen of de omgeving, dan dient opdrachtgever dit binnen 7 werkdagen per e-mail te melden aan info@trishayoga.nl.
2.4.3 Het is niet mogelijk de aankoop van een online videotraining te annuleren.
2.4.4 In geen enkel geval zal restitutie van het aankoopbedrag plaatsvinden tenzij Trisha.Yoga zelf anders bepaalt.

2.5 Aansprakelijkheid

2.5.1 Trisha.Yoga is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een cursus van academie.hetpadvanbewustzijn.nl tenzij aan academie.hetpadvanbewustzijn.nl opzet of grove schuld kan worden verweten.
2.5.2 Indien academie.hetpadvanbewustzijn.nl op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag.
2.5.3 Indirecte schade wordt niet vergoed.
2.5.4 Deelname aan trainingen geschiedt volledig op eigen risico. Iedere deelnemer kiest vrijwillig om deel te nemen aan de training en de activiteiten binnen de training.
2.5.5. Trisha.Yoga heeft uitsluitend een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. Trisha.Yoga kan op geen enkele wijze uitspraken doen of garanties geven over mogelijke resultaten door deelname aan trainingen. Eventuele voorbeelden over mogelijke resultaten tijdens trainingen zijn slechts illustratief en binden Trisha.Yoga op geen enkele wijze.
2.5.6 Trisha.Yoga zal er alles aan doen om de best mogelijke trainingen te verzorgen. Desalniettemin kan het voorkomen dat er wijzigingen zijn geweest op socialmediakanalen en dat deze nog niet meegenomen zijn in de videotraining. Lay-out, opties en functionaliteiten kunnen hierdoor in de videotrainingen afwijken van het uiterlijk van het huidige platform.
Trisha.Yoga is hiervoor niet aansprakelijk te stellen en er kan geen aanspraak gemaakt worden op teruggave van het aankoopgedrag bij constatering door cursist.
2.5.7 Indien en voor zover Trisha.Yoga aansprakelijk mocht blijken voor enige schade is de vergoeding van die schade steeds beperkt tot directe personen- en zaakschade voor zover die Trisha.Yoga kan worden toegerekend. Trisha.Yoga is nimmer aansprakelijk voor enige gevolgschade.


2.6 Intellectuele eigendom

2.6.1 De gebruiker heeft het recht om op één computer tegelijk ingelogd te zijn. Inloggen op meerdere apparaten tegelijk is niet toegestaan.
2.6.2 Het verstrekte cursusmateriaal wordt eigendom van de opdrachtgever. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de cursus, het cursusmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de cursus worden door Trisha.Yoga voorbehouden.
2.6.3 De video’s en teksten mogen niet in het openbaar vertoond worden, tenzij Trisha.Yoga hier vooraf toestemming voor gegeven heeft.
2.6.4 Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Trisha.Yoga is de opdrachtgever niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte cursusmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.
2.6.5 Als de gebruiker zich niet aan bovengenoemde regels houdt, kan het account van de gebruiker definitief geblokkeerd worden. De gebruiker heeft in dit geval geen recht op teruggave van het aankoopbedrag van het product of de dienst of het abonnementsgeld. 

2.7 Trisha.Yoga behoudt daarnaast het recht om in geval van directe of indirect schade ten gevolge van het niet naleven van de regels in deze algemene voorwaarden, de geleden schade te verhalen op de gebruiker.

2.8 Trisha.Yoga doet haar best om ervoor te zorgen dat de video’s altijd beschikbaar zijn. Trisha.Yoga kan echter nooit verantwoordelijk worden gehouden voor technische problemen buiten haar invloed.

2.9 Trisha.Yoga doet haar best om ervoor te zorgen dat alle informatie juist en volledig is. Trisha.Yoga kan nooit verantwoordelijk gehouden worden voor de gevolgen van mogelijke fouten. 

2.10 Trisha.Yoga kan nooit aansprakelijk gesteld worden of verantwoordelijk gehouden worden voor lichamelijk letsel of andere nadelige gevolgen voor de gebruiker die voortvloeien uit het bekijken en beluisteren van de yoga-video’s of het uitvoeren van de weergegeven oefeningen. De deelnemer blijft hiervoor ten alle tijden zelf verantwoordelijk.

2.11 Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker zelf om vooraf advies te vragen over het uitvoeren van de yoga-oefeningen bij de huisarts of een andere professionele hulpverlener.

2.12 Bij normaal gebruik van de abonnementen, producten en diensten van Trisha.Yoga, kunnen de (yoga)video’s en de overige informatie in de producten en abonnementen onbeperkt bekeken worden tenzij anders aangegeven. Trisha.Yoga behoudt het recht om bij excessief gebruik of vermoeden van misbruik het account te blokkeren.

2.13 Specifiek van toepassing op gebruikers van: https://academie.hetpadvanbewustzijn.nl/ Er geldt een herroepingsrecht of bedenktijd op de (online) cursussen van 7 dagen. Deze periode gaat in direct na aankoop van het product. Binnen deze tijd kan de gebruiker een beroep doen op onze ‘niet goed geld terug garantie.’ Hiervoor dient de gebruiker aan te tonen dat de oefeningen uit de (online) cursus actief en serieus zijn meegedaan. Na deze termijn is het abonnement/product definitief en is het niet meer mogelijk om een beroep te doen op de ‘niet goed geld terug garantie.’ Dit herroepingsrecht is van toepassing op de online cursussen en programma’s die beschikbaar zijn op https://academie.hetpadvanbewustzijn.nl/.

2.14 Trisha.Yoga behoudt zich het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname van online cursussen en andere online diensten. Indien het cursusgeld reeds betaald is door de deelnemer, zal het betaalde bedrag worden teruggestort door Trisha.Yoga.

2.15 Door het invullen van het inschrijfformulier en/of het betalen van het inschrijfgeld verklaart de deelnemer zich akkoord met de voorwaarden. Alsmede alle vragen op het aanmeldformulier naar waarheid beantwoord te hebben.

2.16 De deelnemer verklaart bij zijn/haar weten in goede fysieke en psychische gezondheid te verkeren. Ook dient de deelnemer melding te maken van eventuele beperkingen. De deelnemer blijft hiervoor te allen tijde zelf verantwoordelijk. Indien er iets verandert met betrekking tot de fysieke en/of psychische gezondheid van de deelnemer, zal deze dit onmiddellijk laten weten aan de begeleider. 

2.17 Specifiek van toepassing op gebruikers van: https://academie.hetpadvanbewustzijn.nl/. Op door de gebruiker afgesloten abonnementen is een herroepingsrecht of bedenktijd van 7 dagen van toepassing. Dit herroepingsrecht geldt alleen voor de eerste termijn en is niet van toepassing op daaropvolgende periodes.

2.18 Specifiek van toepassing op gebruikers van: https://academie.hetpadvanbewustzijn.nl/. Abonnementen worden iedere overeengekomen termijn verlengd via automatisch incasso. Abonnementen kunnen op ieder gewenst moment worden stopgezet. Er geldt een opzegtermijn van twee weken.

2.19 Specifiek van toepassing op gebruikers van: https://academie.hetpadvanbewustzijn.nl/. Met een abonnement krijgt de gebruiker het recht om yogavideo’s gedurende een bepaalde periode (afhankelijk van het lopende abonnement) op de website te bekijken. De yogavideo’s en alle auteursrechten blijven eigendom van Trisha.Yoga.

Deel 3: Aanvullende bepalingen 1 op 1 sessies, offline workshops, cursussen en evenementen

3.1 Voor 1 op 1 sessies, offline cursussen, workshops en andere diensten geldt dat een inschrijving na aanmelding en betaling definitief is. Indien voor overboeking als betaalmethode gekozen wordt, dient het desbetreffende bedrag binnen 2 dagen voldaan te worden.

3.2 Als de deelnemer besluit om de aanmelding meer dan een maand (31 dagen) voor aanvang van de workshop te annuleren, krijgt hij / zij het volledige bedrag teruggestort. Bij annuleren minder dan een maand van te voren, wordt geen terugbetaling gedaan.

3.3 Trisha.Yoga doet haar best om ervoor te zorgen dat alle informatie die tijdens 1 op 1 sessies, offline cursussen, lessen workshops en andere diensten gedeeld wordt juist en volledig is. Trisha.Yoga kan nooit verantwoordelijk gehouden worden voor de gevolgen van mogelijke fouten.

3.4 Trisha.Yoga kan nooit aansprakelijk gesteld worden of verantwoordelijk gehouden worden voor lichamelijk letsel of andere nadelige gevolgen voor de gebruiker die voortvloeien uit deelname van 1 op 1 sessies, offline cursussen, lessen workshops en andere diensten. De deelnemer blijft hiervoor ten alle tijden zelf verantwoordelijk.

3.5 Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker zelf om vooraf advies te vragen over het uitvoeren van ademwerk en yoga-oefeningen bij de huisarts of een andere professionele hulpverlener.

3.6 De deelnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor diens persoonlijke bezittingen zoals kleding, schoeisel, sieraden, mobiele telefoons, portemonnee etc.

3.7 Trisha.Yoga heeft het recht 1 op1 sessies, offline cursussen, lessen, workshops en andere diensten te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder ziekte van de docent of overmacht. Wanneer Trisha.Yoga genoodzaakt is een evenement te annuleren door situaties zoals overmacht en ziekte, heeft de deelnemer geen recht op terugbetaling van het reeds betaalde cursusgeld . De deelnemer heeft tevens geen recht op aanvullende compensatie of schadevergoeding.

3.8 Trisha.Yoga heeft tevens ten alle tijde het recht om 1 op 1 sessies, offline cursussen, lessen, workshops en andere diensten te annuleren zonder gegronde redenen. In geval van annulering door Trisha.Yoga zonder gegronde redenen, heeft de deelnemer recht op volledige terugbetaling van het reeds betaalde cursusgeld . De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.

3.9 Trisha.Yoga behoudt zich het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname van offline cursussen, lessen workshops en andere diensten. Indien het cursusgeld reeds betaald is door de deelnemer, zal het betaalde bedrag worden teruggestort door Trisha.Yoga. 

3.10 Door het invullen van het inschrijfformulier en/of het betalen van het inschrijfgeld verklaart de deelnemer zich akkoord met de voorwaarden. Alsmede alle vragen op het aanmeldformulier naar waarheid beantwoord te hebben.

3.11 De deelnemer verklaart bij zijn/haar weten in goede fysieke en psychische gezondheid te verkeren. Ook dient de deelnemer melding te maken van eventuele beperkingen. De deelnemer blijft hiervoor te allen tijde zelf verantwoordelijk. Indien er iets verandert met betrekking tot de fysieke en/of psychische gezondheid van de deelnemer, zal hij/zij dit onmiddellijk laten weten aan de begeleider.

Deel 4: Aanvullende bepalingen 1 op 1 trajecten en sessies, Yoga retreats, trainingen, weekenden en vakanties

Betalingsvoorwaarden 1 op 1 trajecten en sessies

4.1.1 Na het invullen van het aanmeldingsformulier voor een 1 op 1 traject en / of sessie en het accepteren van de algemene voorwaarden is de inschrijving definitief. De deelnemer dient het volledige factuurbedrag voor het traject te betalen, en na een sessie binnen 7 dagen van de factuur te hebben overgemaakt op rekeningnummer NL56 KNAB 0259854816 ten name van Trisha.Yoga, onder vermelding van voornaam, achternaam en het factuurnummer. Of de betaling dient voldaan te worden via de toegestuurde betalingslink.

4.1.2 Annuleringsvoorwaarden. Bij annulering door de deelnemer tot 48 uur voor een afspraak wordt deze kosteloos geannuleerd, binnen 24 uur voor de afspraak wordt 50% in rekening gebracht, wordt er binnen de 24 uur voor de afspraak geannuleerd, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden Yoga weekenden

4.1a Na het invullen van het aanmeldingsformulier voor een Yoga weekend en het accepteren van de algemene voorwaarden is de inschrijving definitief. De deelnemer dient het volledige factuurbedrag uiterlijk twee weken na ontvangst van de factuur te hebben overgemaakt op rekeningnummer NL56 KNAB 0259854816 ten name van Trisha.Yoga, onder vermelding van voornaam, achternaam en het factuurnummer. Of de betaling dient voldaan te worden via de toegestuurde betalingslink.

4.1b Annuleringsvoorwaarden. Bij annulering door de deelnemer tot drie maanden voor vertrek krijgt de deelnemer 50% van het bedrag teruggestort. Indien de deelnemer nog niets betaald heeft, dient hij of zij alsnog 50% van het verschuldigde bedrag over te maken. Vanaf drie maanden voor vertrek is het volledige bedrag verschuldigd en wordt geen geld teruggegeven. Indien de deelnemer nog niets betaald heeft, dient hij of zij het volledige verschuldigde bedrag te voldoen.

Betalingsvoorwaarden Yoga retreats / vakanties

4.2a Na het invullen van het aanmeldingsformulier voor een Yoga retreat en het accepteren van de algemene voorwaarden is de inschrijving definitief. De deelnemer dient de aanbetaling à 300 euro uiterlijk twee weken na ontvangst van de factuur te hebben overgemaakt op rekeningnummer NL56 KNAB 0259854816 ten name van Trisha.Yoga, onder vermelding van voornaam, achternaam en het factuurnummer. Deze aanbetaling is niet restitueerbaar. Of de betaling dient voldaan te worden via de toegestuurde betalingslink.

4.2b Het resterende bedrag dient uiterlijk 3 maanden voorafgaand aan de Yoga vakantie te zijn overgemaakt op rekeningnummer NL56 KNAB 0259854816 ten name van Trisha.Yoga, onder vermelding van voornaam, achternaam en het factuurnummer. Of de betaling dient voldaan te worden via de toegestuurde betalingslink. Vanaf 3 maanden voor aanvang van de Yoga vakantie is direct het volledige bedrag verschuldigd.

4.2c Annuleringsvoorwaarden. Bij annulering door de deelnemer tot drie maanden voor vertrek krijgt de deelnemer 50% van het bedrag teruggestort. Indien de deelnemer nog niets betaald heeft, dient hij of zij alsnog 50% van het verschuldigde bedrag over te maken. Vanaf drie maanden voor vertrek is het volledige bedrag verschuldigd en wordt geen geld teruggegeven. Indien de deelnemer nog niets betaald heeft, dient hij of zij het volledige verschuldigde bedrag te voldoen. 

Voorwaarden voor zowel Yoga weekenden als Yoga retreats / vakanties

4.3 Bij onjuiste en /of niet tijdige betaling heeft Trisha.Yoga het recht de reservering te laten vervallen. Dit ontslaat de deelnemer echter niet van zijn/haar betalingsverplichting. NB Bij inschrijving korter dan 14 dagen van tevoren dient het volledige factuurbedrag in elk geval voor aanvang van het Yoga weekend of de Yoga vakantie te zijn voldaan.

4.4 Trisha.Yoga doet zijn best om ervoor te zorgen dat alle informatie die tijdens Yoga weekenden en Yoga retreats / vakanties gedeeld wordt juist en volledig is. Trisha.Yoga kan nooit verantwoordelijk gehouden worden voor de gevolgen van mogelijke fouten.

4.5 Trisha.Yoga kan nooit aansprakelijk gesteld worden of verantwoordelijk gehouden worden voor lichamelijk letsel of andere nadelige gevolgen voor de gebruiker die voortvloeien uit deelname van Yoga weekenden en Yoga vakanties. De deelnemer blijft hiervoor ten alle tijden zelf verantwoordelijk.

4.6 Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker zelf om vooraf advies te vragen over het uitvoeren van de yoga-oefeningen bij de huisarts of een andere professionele hulpverlener. 

4.7 De deelnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor diens persoonlijke bezittingen zoals kleding, schoeisel, sieraden, mobiele telefoons, portemonnee etc.

4.8 Trisha.Yoga heeft het recht een Yoga weekend of Yoga retreat / vakantie te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder ziekte van de docent of overmacht. Wanneer Trisha.Yoga genoodzaakt is een evenement te annuleren door situaties zoals overmacht en ziekte, heeft de deelnemer geen recht op terugbetaling van het reeds betaalde cursusgeld . De deelnemer heeft tevens geen recht op aanvullende compensatie of schadevergoeding.

4.9 Trisha.Yoga heeft tevens ten alle tijde het recht om een Yoga weekend of Yoga retreat / vakantie te annuleren zonder gegronde redenen. In geval van annulering door Trisha.Yoga zonder gegronde redenen, heeft de deelnemer recht op volledige terugbetaling van het reeds betaalde cursusgeld . De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.

4.10 Trisha.Yoga behoudt zich het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname van Yoga weekenden en Yoga retreats / vakanties. Indien het bedrag reeds betaald is door de deelnemer, zal het betaalde bedrag worden teruggestort door Trisha.Yoga.

4.11 Door het invullen van het inschrijfformulier en/of het betalen van het inschrijfgeld verklaart de deelnemer zich akkoord met de voorwaarden. Alsmede alle vragen op het aanmeldformulier naar waarheid beantwoord te hebben.

4.12 Wij adviseren de deelnemer om een reisverzekering en annuleringsverzekering af te sluiten.

4.13 De deelnemer verklaart bij zijn/haar weten in goede fysieke en psychische gezondheid te verkeren. Ook dient de deelnemer melding te maken van eventuele beperkingen. De deelnemer blijft hiervoor te allen tijde zelf verantwoordelijk. Indien er iets verandert met betrekking tot de fysieke en/of psychische gezondheid van de deelnemer, zal deze dit onmiddellijk laten weten aan de begeleider. 

Deel 5: Aanvullende bepalingen webshop

Aanbod:

5.1a De aangeboden producten bevatten een nauwkeurige en volledige omschrijving. Eventuele vergissingen of kennelijke fouten binden Trisha.Yoga niet. 

5.1b Trisha.Yoga garandeert dat het geleverde product voldoet aan de specificaties die in het aanbod vermeld staan. 

5.1c De informatie die bij de producten staat, bevat de informatie die voor de consument duidelijk maakt wat de rechten en plichten zijn die aan de overeenkomst verbonden zijn. 

5.1d Alle afbeeldingen, maattabellen en tekeningen op de website zijn bij benadering. Eventuele gewichten, kleurverschillen, maatveranderingen, veranderingen van etiketten of eventuele aanpassingen in designs zijn geen reden tot eventuele schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 

Prijs: 

5.2a De in het aanbod genoemde prijzen zijn in euro’s en inclusief 21% BTW.

5.2b Binnen de looptijd van een aanbieding worden de prijzen niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven, de fabrikant of andere wettelijke regelingen het noodzakelijk maken om een prijsverhoging door te voeren. 

5.2c Trisha.Yoga is niet aansprakelijk voor zet- of drukfouten op de website. Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van zet-of drukfouten. 

5.2d Eventuele kortingscodes zijn niet te combineren met reeds afgeprijsde artikelen of andere acties. 

5.2e Eventuele aanbiedingen zijn vrijblijvend. Trisha.Yoga behoudt zich na ontvangst van de bestelling het recht om de aanbieding binnen 3 werkdagen te herroepen. 

5.2f Mondelinge aanbiedingen binden Trisha.Yoga niet, mits deze schriftelijk zijn bevestigd. 

5.2g Aanbiedingen gelden niet automatisch ook voor nabestellingen. 

5.2h Trisha.Yoga behoudt zich het recht om een aanbieding te annuleren als wordt geconstateerd dat de aanbieding of een onderdeel daarvan een fout, vergissing of verschrijving bevatte.

Levering:

5.3a De levering geschiedt zolang de voorraad strekt. 

5.3b De plaats van de levering is het adres dat de consument kenbaar heeft gemaakt aan Trisha.Yoga. 

5.3c In het kader van koop op afstand zullen de geaccepteerde bestellingen worden uiterlijk binnen 30 dagen uitgevoerd, tenzij anders afgesproken. Als de bestelling niet of slechts gedeeltelijk in orde gemaakt kan worden, ontvangt de consument uiterlijk binnen 30 dagen bericht. De consument kan in dit geval de bestelling kosteloos annuleren. 

5.3d Na annulering conform vorig lid, zal het bedrag dat de consument betaald heeft terugbetaald worden. Trisha.Yoga is niet verplicht eventuele bijkomende kosten te betalen. De genoemde termijn op de website zijn indicatief. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. 

5.3c Leveringsplicht met het hierbij behorende risico van beschadiging en/of vermissing van producten zal zonder tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Trisha.Yoga verstuurde producten een keer aan de consument zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken. 

5.3d Trisha.Yoga behoudt zich het recht om zonder opgave van redenen bestellingen en opdrachten te annuleren en niet te verzenden. 

Garantie

5.4 Trisha.Yoga staat er voor in dat de producten die geleverd worden, voldoen aan de eisen van levensduur, betrouwbaarheid en bruikbaarheid zoals deze bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld. Trisha.Yoga is niet verantwoordelijk voor eventuele adviezen voor o.a. gebruik of individuele toepassingen van de consument. 

5.4b De consument wordt geacht de producten na ontvangst direct te controleren eventuele gebreken direct via mail kenbaar te maken aan Trisha.Yoga. Alle klachten die gemeld worden langer dan 14 dagen na ontvangst van het pakket, worden niet in behandeling genomen. 

5.4c Wanneer de klacht door Trisha.Yoga wordt erkend, zal er naar een passende oplossing gezocht worden met de consument. Mocht het mogelijk zijn, dan kan Trisha.Yoga er ook voor kiezen om producten te repareren in plaats van te vervangen. Eventuele terugzending van artikelen dient te geschieden in de originele verpakking en originele doos. Retourkosten zijn hierbij voor de consument. 

5.4d Wanneer het product (1) aanpassingen krijgt (2) bewerkt is (3) gerepareerd is (4) aan abnormale omstandigheden blootgesteld is (5) onzorgvuldig en/of anders dan de beschrijving van Trisha.Yoga mee omgegaan is, zal bovenstaand lid vervallen en is het helaas niet mogelijk om producten te repareren of te vervangen. 

5.4e Wanneer er tot overeenstemming wordt gekomen dat de consument recht heeft op een schadevergoeding, dan zal dit ten hoogste de prijs van het product zoals gemeld op de factuur bedragen. Enige andere vorm van schade is uitgesloten. 

Bedenktijd

5.5a Uitgangspunt is dat de consument na het ontvangen van de producten, de artikelen alleen inspecteert en hanteert zoals men dat ook in de winkel zou doen. Er wordt zorgvuldig met de producten en de verpakking omgegaan. Het product wordt slechts uitgepakt en geïnspecteerd. Alle verdere toebehoren zoals prijskaartje blijven hierbij aan het product zitten. 

5.5b Gaat het omgaan met het product verder dan vorig lid, dan is de consument volledig aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

Herroepingsrecht

5.6a Het is belangrijk dat de consument zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van het pakket bij Trisha.Yoga aangeeft dat het pakketje geretourneerd wordt. Dit kan door het retourformulier in te vullen op de website of door een mail te sturen naar  info@trishayoga.nl

5.6b Zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na de melding van vorig lid, wordt het pakket in de originele doos en verpakking en inclusief alle geleverde toebehoren in nieuwstaat geretourneerd. De consument draagt de volledige kosten voor retournering van het pakket. 

5.6c Na goed ontvangst van de retour, zal Trisha.Yoga een bevestiging van ontvangst sturen, wordt de retour in behandeling en binnen 14 dagen het bedrag teruggestort via dezelfde weg als dat het bedrag voldaan is. Tenzij de consument instemt met een andere methode. 

Aansprakelijkheid

5.7 Trisha.Yoga is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan voertuigen of andere objecten door gebruik van de producten. Hierbij ligt de volledige verantwoordelijkheid bij de consument. 

Overmacht

5.8a In geval van overmacht is Trisha.Yoga niet aansprakelijk en behoudt zich hierbij het recht om eventuele verbintenissen of overeenkomsten te annuleren.

5.8b Onder overmacht wordt elke vreemde oorzaak verstaan, die niet voor haar risico behoort te komen. Trisha.Yoga is niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen en leveringen door leveranciers en derden.

5.8c Wanneer Trisha.Yoga al gedeeltelijk heeft voldaan of kan voldoen aan de overeenkomst, dan is Trisha.Yoga gerechtigd het leverbare gedeelte afzonderlijk te factureren als afzonderlijk contract. 

Toepasselijk recht/bevoegde rechter

5.7 Op overeenkomsten tussen de consument en Trisha.Yoga waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

Voor vragen of opmerkingen kan je me bereiken via info@trishayoga.nl